Opatření k zápisům do MŠ v souvislosti s COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci ZÁPISŮ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL, podle kterého se budou řídit podmínky zápisu POUZE v případě, že budou opět vyhlášena proticovidová opatření.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.
Ve Vsetíně se po dohodě ředitelek MŠ stanoví doba zápisu na 16. května 2022.
Pokud nebude mít rodič možnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v tomto termínu, splní tak svou povinnost kdykoliv od 02. do 16. května 2022 dle školského zákona.

Postup pro podání žádosti

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy.  

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). Toto lze doložit vyjádřením dětského lékaře na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání
  1. předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
  2. vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu

V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení zákonný zástupce zašle či doručí mateřské škole:

 1. Podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (v případě zaslání přes datovou schránku nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem zašlete sken žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
 2. K žádosti doložte prostou kopii rodného listu dítěte.
 3. K žádosti doložte vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů v rodném listě.
 4. Potvrzení lékaře o očkování dítěte (součást žádosti o přijetí).

Vždy sledujte aktuální informace a webové stránky Vámi vybrané školy!

Bezkontaktním způsobem se rozumí doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením do poštovní schránky školy.

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Každá škola garantuje, že kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato kopie bude součástí spisu do doby ověření údajů z předloženého originálu.

Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.

Osobní přihlášení dítěte k zápisu

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.

 • Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá škola setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem a s učiteli (motivační část zápisu).
 • Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.

 

Další informace můžete nalézt také na webových stránkách nebo v přílohách:

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 2. webové stránky města Vsetín