Opatření k zápisům do MŠ v souvislosti s COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Ve Vsetíně se po dohodě ředitelů MŠ stanoví doba zápisu od soboty 2. května do soboty 16. května 2020. Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Postup pro podání žádosti

Každá škola zveřejní podrobný postup zápisu na webových stránkách školy.  

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V SOUČASNÉ SITUACI NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář plyne z právních předpisů.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Údaje o očkování dítěte jsou vyžadovány na základě § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zatímco údaje z očkovacího průkazu o podrobení se povinnému očkování je nutno zpracovat, jiné údaje o zdravotním stavu dítěte, pokud by byly v očkovacím průkazu uvedeny, nejsou potřebné, a proto nechť nejsou na kopii viditelné.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání
  1. předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
  2. vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Bezkontaktní způsob přihlášení dítěte k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 1. Oskenujte nebo vyfoťte podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Součástí generované žádosti je i:
 2. Čestné prohlášení k očkování, které prosím taktéž podepište.
 3. K žádosti doložte prostou kopii rodného listu dítěte.
 4. K žádosti doložte vyplněný a podepsaný vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů v rodném listě
 5. K žádosti doložte prostou kopii očkovacího průkazu.

Vždy sledujte aktuální informace a webové stránky Vámi vybrané školy!

Bezkontaktním způsobem se rozumí doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením do poštovní schránky školy.

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Každá škola garantuje, že kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a že kopie očkovacího průkazu bude použita výlučně za účelem ověření splnění zákonné povinnosti dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola kopii rodného listu skartuje. Kopii očkovacího průkazu skartuje jakmile pomine účel zpracování.

Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.

Osobní přihlášení dítěte k zápisu

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list a očkovací průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.

 • Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá škola setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem a s učiteli (motivační část zápisu).
 • Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci.