Zvýší odvolání proti rozhodnutí ředitelky šanci na přijetí dítěte?

Ne, odvolání podává zákonný zástupce v případě pochybností o správnosti postupu a rozhodnutí. Nadřízený orgán – KÚ- přezkoumá správnost postupu a rozhodnutí ředitelky, nezabývá se počtem volných míst apod. Odvoláním se oddálí nabytí právní moci rozhodnutí, ale pořadí žadatelů se nemění.

Musím se k zápisu dostavit s dítětem?

Zápis v roce 2022 se uskuteční za příznivé zdravotní situace klasicky podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s osobní přítomností dětí ve škole.

Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, předá přihlášku osobně ve škole a bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů tyto doklady: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Dále vyplněnou a podepsanou žádost, jejíž součástí je i potvrzení lékaře o očkování dítěte.

Kolik si mohu podat žádostí o přijetí?

Zákon počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání neomezuje. Je na zvážení zákonných zástupců dítěte, kolik žádostí o přijetí podají. Není však žádoucí počet žádostí přehánět.

Co je důvodem zavedení elektronické registrace? Co přináší zřizovateli, školkám a nám, žadatelům o přijetí?

Hlavním důvodem k zavedení elektronické registrace je větší transparentnost při přijímání do MŠ ve Vsetíně. Zřizovateli to přinese větší přehled o skutečném počtu zapsaných dětí, protože dříve byl tento počet zjistitelný velmi těžko. Ředitelkám MŠ to přinese zjednodušení agendy, protože jim systém pomůže s výpočtem bodů jednotlivých dětí podle kritérií a dalšími administrativními věcmi s […]

Záleží na čase, kdy se zaregistruji?

Ne, v žádném případě nezáleží na tom, jestli se zaregistrujete a zapíšete dítě hned po začátku online registrace nebo až poslední den před zápisem – rozhodující pro výpočet bodů je datum narození a místo trvalého pobytu. Není tedy nutné zaregistrovat se a registrovat děti do MŠ hned, ale nenechávejte to, prosím, ani na poslední chvíli.

Lze se proti rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění či doručení. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (zveřejnění seznamu přijatých nebo převzetí rozhodnutí o nepřijetí). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli […]

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (to obdrží zákonný zástupce u zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. […]