Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve Vsetíně.

Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných mateřských škol (dále jen „MŠ“).

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve Vsetíně
pro školní rok 2019/2020:

Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Vsetín po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020:

 • Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
 • Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
 • Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
 • Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
 • Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
 • Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Místem přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je zvolená mateřská škola. MŠ Vsetín, Kobzáňova 1537 přijímá k integraci také děti se zdravotním postižením,
MŠ Vsetín, Sychrov 96 a MŠ Vsetín, Benátky 1175 děti s vadami řeči,
MŠ Vsetín, Rokytnice 425 děti s vadami zraku.
V těchto případech je k přijetí nutné doporučení příslušného Speciálně pedagogického centra.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na www.zapis-ms-vsetin.cz od 24. dubna do 13. dubna 2019 nebo vyzvednout v příslušné mateřské škole.
Doba přijímání žádostí: 15. května 2019 od 08 h do 12 h a od 13 h do 16 h.

Organizace přijímání žádostí
1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.
3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., účinnost od 1. 9. 2018). 4. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní docházky (ust. § 123 odst. 2 školského zákona, účinnost od 1. 9. 2017), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.
5. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Organizace a postup zápisu

 • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce)
 • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti
 • Vyberte MŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané MŠ
 • Pokud vybraná MŠ nabízí rezervační systém, můžete si zarezervovat čas zápisu na Vámi vybraný čas v den zápisu.
 • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na vybranou MŠ (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané MŠ (Reg. č.).
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti, bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do jiné MŠ musíte výběr MŠ a „registraci“ (předání profilu) do MŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá MŠ má jiné registrační číslo žádosti!
 • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na vybranou MŠ!
 • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti  v příslušné MŠ nebude přijímací řízení zahájeno!
 • Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu ve vyplněné e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej emailový klient zařadil mezi spam.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května (ustanovení § 34 odst. 2 platného školského zákona).
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Školské obvody spádových MŠ na území města Vsetín jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 1/2017.

Školské obvody jednotlivých mateřských škol se stanovují takto:

MŠ Vsetín, Benátky 1175
Ulice:
Benátky (od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry), Družstevní, Konečná, Korejská, Na Hrázi, Pod Žamboškou (od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry), Poschla č. p. 2082 (1. + 2. nadzemní podlaží, tj. přízemí + 1. patro), Potůčky, Sadová, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách.

MŠ Vsetín, Jasenka 757, p. o.
Ulice:
Dolní Jasenka, Horní Jasenka, Pod Babykou, Zahrádky.

MŠ Kobzáňova 1537
Na základě dohody města Vsetín a obce Malá Bystřice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy se stanovuje část společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín Kobzáňova 1537, následovně:
Ulice:
4. května, Benátky (od ulice Krátká po ulici Záviše Kalandry), Bobrky, Dolní náměstí, Duhová, Havlíčkova, Hlásenka, Hrbová, Jasenecká, Kobzáňova, Krátká, Lázky, Mládí, Mostecká, Na Dolansku, Na Lapači, Na Plavisku, Na Příkopě, Na Rovině, Na Rybníkách, Na Výsluní, Na Výšině, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Ohýřov, Pod Zakopaniců, Pod Žambožkou (od ulice Štěpánská po ulici Záviše Kalandry), Příčná, Rodinná, Semetín, Smetanova (od kruhového objezdu u SBD po řeku Bečvu), Svárov s výjimkou č. p. 1080, Štěpánská s výjimkou č.p. 1886, 1887, 1888, 1821, 1822, 1823, Turkmenská, U Křivačkárny, U Splavu, U Trati, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Záviše Kalandry, Žerotínova.

MŠ Luh I 1832
Ulice:
Bratří Hlaviců č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Jasenice, Jasenická, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Plotky, Pod Strání, Smetanova (od řeky Bečvy po křižovatku u Růžičků), Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.

MŠ Na Kopečku 13, p. o.
Ulice:
Hluboká cesta, Horní náměstí, Jabloňová, Jiráskova č. p. 409, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Nad Zámkem, Palackého, Pod Vršky, Podsedky, Příkrá, Radniční, Strmá, Svárov č. p. 1080, Trnková, Za Zámkem.

MŠ Ohrada 1879, p. o.
Ulice:
Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Nad Školou, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti.

MŠ Rokytnice 425
Ulice:
Amerika, Janišov, Machalův dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Okružní, Pod Bečevnou, Poschla č.p. 2083, Rokytnice, Srní, Štěpánská č.p. 1886, 1887, 1888.

MŠ Sychrov 96
Ulice:
Bratří Hlaviců s výjimkou č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Jiráskova č. p. 1126, Pod Pecníkem, Sychrov.

MŠ Trávníky 1218
Ulice:
Dělnická, Družby, Dukelská, Jiráskova s výjimkou č.p. 409 a 1126, Josefa Sousedíka, Matouše Václavka, Poschla č.p. 2082 (3. nadzenmí podlaží, tj. 2. patro), Školní, Štěpánská č.p. 1821, 1822, 1823, Zelená.

 

 PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

 • Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané MŠ, ve které dítě zaregistrovali.
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v MŠ.
 • Po odeslání žádosti o přijetí proběhne ve vybrané MŠ ve stanovené době vlastní zápis dítěte. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

ROZHODOVÁNÍ

 • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelé jednotlivých MŠ rozhodnou podle kritérií MŠ při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání o přijetí či nepřijetí dítěte.
 • Postup MŠ při přijímání je jednotný pro všechny MŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
 • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá MŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ ve Vsetíně.

 

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou e-mailovou adresu. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím e-mailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu.