Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve Vsetíně.

Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných mateřských škol (dále jen „MŠ“).

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve Vsetíně

pro školní rok 2020/2021:

Po dohodě ředitelů MŠ se stanoví doba zápisu od 2. května do 16. května 2020. Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Věnujte prosím pozornost novým informacím k průběhu zápisu dětí do mateřských škol!

Informace můžete nalézt na webových stránkách nebo v přílohách:

 1. zde na webu na stránce Opatření k zápisům do MŠ v souvislosti s COVID-19.
 2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 3. webové stránky města Vsetín
 4. Příloha č.1 – MŠMT – Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Vsetín po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

 • Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
 • Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
 • Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
 • Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
 • Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
 • Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Místem přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je zvolená mateřská škola.

 • MŠ Vsetín, Kobzáňova 1537 přijímá k integraci také děti se zdravotním postižením,
 • MŠ Vsetín, Sychrov 96 a MŠ Vsetín, Benátky 1175 děti s vadami řeči,
 • MŠ Vsetín, Rokytnice 425 děti s vadami zraku.

V těchto případech je k přijetí nutné doporučení příslušného Speciálně pedagogického centra.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na www.zapis-ms-vsetin.cz od 17. dubna do 30. dubna 2020 nebo vyzvednout v příslušné mateřské škole.
Doba přijímání žádostí: 2. – 16. května 2020.

Organizace a postup zápisu

Věnujte prosím pozornost novým informacím k průběhu zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání. Tyto informace pravidelně aktualizujeme.

 • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce)
 • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti
 • Vyberte MŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané MŠ
 • Pokud vybraná MŠ nabízí rezervační systém, můžete si zarezervovat čas zápisu na Vámi vybraný čas v den zápisu. Rezervační systém využijte v případě, že máte zájem o osobní předání žádosti ve vybrané škole.
 • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na vybranou MŠ (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané MŠ (Reg. č.).
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti, bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do jiné MŠ musíte výběr MŠ a „registraci“ (předání profilu) do MŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá MŠ má jiné registrační číslo žádosti!
 • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na vybranou MŠ!
 • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního nebo bezkontaktního předání podepsané žádosti  v příslušné MŠ nebude přijímací řízení zahájeno!
 • Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu ve vyplněné e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej emailový klient zařadil mezi spam.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května (ustanovení § 34 odst. 2 platného školského zákona).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Školské obvody spádových MŠ na území města Vsetín jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Vsetín.

Školské obvody jednotlivých mateřských škol se stanovují takto:

MŠ Vsetín, Benátky 1175
ULICE: Benátky (od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry), Družstevní, Konečná, Korejská, Na Hrázi, Pod Žamboškou (od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry), Poschla č. p. 2082 (1. + 2. nadzemní podlaží, tj. přízemí + 1. patro), Potůčky, Sadová, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách.

MŠ Vsetín, Jasenka 757, p. o.
ULICE: Dolní Jasenka, Horní Jasenka, Pod Babykou, Zahrádky.

MŠ Kobzáňova 1537
Na základě dohody města Vsetín a obce Malá Bystřice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy se stanovuje část společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín Kobzáňova 1537, následovně:

ULICE: 4. května, Benátky (od ulice Krátká po ulici Záviše Kalandry), Bobrky, Dolní náměstí, Duhová, Havlíčkova, Hlásenka, Hrbová, Jasenecká, Kobzáňova, Krátká, Lázky, Mládí, Mostecká, Na Dolansku, Na Lapači, Na Plavisku, Na Příkopě, Na Rovině, Na Rybníkách, Na Výsluní, Na Výšině, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Ohýřov, Pod Zakopaniců, Pod Žambožkou (od ulice Štěpánská po ulici Záviše Kalandry), Příčná, Rodinná, Semetín, Smetanova (od kruhového objezdu u SBD po řeku Bečvu), Svárov s výjimkou č. p. 1080, Štěpánská s výjimkou č.p. 1886, 1887, 1888, 1821, 1822, 1823, Turkmenská, U Křivačkárny, U Splavu, U Trati, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Záviše Kalandry, Žerotínova.

MŠ Luh I 1832
ULICE: Bratří Hlaviců č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Jasenice, Jasenická, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Plotky, Pod Strání, Smetanova (od řeky Bečvy po křižovatku u Růžičků), Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.

MŠ Na Kopečku 13, p. o.
ULICE: Hluboká cesta, Horní náměstí, Jabloňová, Jiráskova č. p. 409, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Nad Zámkem, Palackého, Pod Vršky, Podsedky, Příkrá, Radniční, Strmá, Svárov č. p. 1080, Trnková, Za Zámkem.

MŠ Ohrada 1879, p. o.
ULICE: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Nad Školou, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti.

MŠ Rokytnice 425
ULICE: Amerika, Janišov, Machalův dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Okružní, Pod Bečevnou, Poschla č.p. 2083, Rokytnice, Srní, Štěpánská č.p. 1886, 1887, 1888.

MŠ Sychrov 96
ULICE: Bratří Hlaviců s výjimkou č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Jiráskova č. p. 1126, Pod Pecníkem, Sychrov.

MŠ Trávníky 1218
ULICE: Dělnická, Družby, Dukelská, Jiráskova s výjimkou č.p. 409 a 1126, Josefa Sousedíka, Matouše Václavka, Poschla č.p. 2082 (3. nadzenmí podlaží, tj. 2. patro), Školní, Štěpánská č.p. 1821, 1822, 1823, Zelená.

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

 • Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně nebo bezkontaktně ve vybrané MŠ, ve které dítě zaregistrovali.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání
  1. předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
  2. vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ. Bez bezkontaktního nebo osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.

ROZHODOVÁNÍ

 • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelé jednotlivých MŠ rozhodnou podle kritérií MŠ při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání o přijetí či nepřijetí dítěte.
 • Postup MŠ při přijímání je jednotný pro všechny MŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
 • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá MŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ ve Vsetíně.

 

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou e-mailovou adresu. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím e-mailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu.