Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve Vsetíně

Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve Vsetíně. Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných mateřských škol (dále jen „MŠ“).

Ласкаво просимо на портал, який призначений надати огляд та інформацію про хід прийому дітей до дошкільної освіти до дитячих садків м. Всетин. Через цей портал законні опікуни можуть зареєструвати своїх дітей онлайн у відповідних дитячих садках («Дитячі садки»).

Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Vsetín po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji­ném vzdělávání (školský zákon), v platném znění místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023.

Директори дитячих садків, створених м. Всетин за погодженням із засновником, відповідно до § 34 п. 2) Закону № 561/2004 Зб. Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школи ), в чинній редакції та відповідно до Коментаря до Закону України «Про регіональну освіту» від 21 березня 2022 року визначено місце, строк та час подання заяв про зарахування дітей до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік. :

 • Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
 • 2 вакансії – Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
 • Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
 • Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
 • 4 вакансії – Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
 • 1 вакансія – Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
 • Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Místem přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je zvolená mateřská škola. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na www.zapis-ms-vsetin.cz od 01. června do 14. července 2022 nebo vyzvednout v příslušné mateřské škole nejlépe po telefonické dohodě.

Місцем прийому заяв про зарахування дітей до дошкільної освіти є обраний дитячий садок. Заявки на зарахування дитини до дошкільної освіти можуть створити законні представники дітей та зареєструвати дитину для реєстрації на сайті www.zapis-ms-vsetin.cz з 1 червня по 14 липня 2022 року або отримати за тел. відповідний дитячий садок, бажано за телефонною домовленістю.

Organizace a postup zápisu | Реєстраційна організація

 1. V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení zákonný zástupce zašle či doručí mateřské škole Žádost o přijetí dítěte, kopii rodného listu dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení lékaře o očkování dítěte. V případě nevyužití bezkontaktního způsobu přihlášení zákonný zástupce přinese Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte, potvrzení lékaře o očkování dítěte a svůj občanský průkaz.
 2. Ředitelka mateřské školy postupuje při organizaci zvláštního zápisu standardním způsobem, tj. podle § 34 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.
 3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy. Ředitelka školy v předstihu stanoví kritéria přijímání a předpokládaný počet přijímaných, následně přidělí registrační čísla, vy­vě­sí seznam přijatých a doručí rozhodnutí o nepřijetí. Vzhledem k tomu, že seznam přijatých i rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovují v českém jazyce, ředitelka školy zároveň zašle sdělení o přijetí / nepřijetí v čes­kém a ukrajinském jazyce podle vzoru MŠMT ČR.
 4. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, účinnost od 1. 9. 2018).
 5. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2)
  v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je před­školní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu,
  v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové ma­teřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní docházky ( 123 odst. 2 školského zákona), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.
 6. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
 1. У разі використання безконтактного способу реєстрації законний представник надішле або доставить до дитсадка заяву про прийняття дитини, копію свідоцтва про народження дитини, згоду на обробку персональних даних та довідку лікаря про щеплення. У разі невикористання безконтактного способу реєстрації законний представник приносить Заяву про прийняття дитини, свідоцтво про народження дитини, довідку лікаря про щеплення дитини та свій паспорт.
 2. Директор дитячого садка організовує спеціальний набір у стандартний спосіб, тобто відповідно до § 34 п. 2 Закону про освіту № 561/2004 Зб.
 3. Про зарахування дитини до дошкільної освіти приймає рішення директор дитячого садка. Директор школи заздалегідь визначає критерії допуску та очікувану кількість прийомів, потім призначає реєстраційні номери, публікує список прийому та виносить рішення про відмову. У зв’язку з тим, що перелік прийнятих та не прийнятих рішень складено чеською мовою, директор школи також надсилатиме повідомлення про прийом/недопуск чеською та українською мовами за зразком міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки.
 4. Директор дитячого садка зобов’язаний віддавати перевагу дітям, які досягли до початку навчального року віку не менше третього року, якщо вони мають місце постійного проживання, для іноземців – місце проживання у відповідному шкільному окрузі (Стаття 34 (3) Закону № 561/2004 Coll., Закон про школи зі змінами, набув чинності з 1 вересня 2018 року).
 5. Представник дитини зобов’язаний зареєструвати дитину для зарахування до дошкільної освіти (пункт 2 статті 34а) у календарному році, в якому починається обов’язок дитини з дошкільної освіти. Дитина, для якої дошкільна освіта є обов’язковою, виховується у дитячому садку, створеному муніципалітетом на території шкільного округу, в якій дитина має місце постійного проживання, для іноземця – місце проживання (далі – дитячий садок), якщо законний представник не обирає інший дитячий садок або інший спосіб обов’язкового дошкільного навчання. навчання для дитини. Якщо дитина прийнята до школи, яка не є дитячим садком, директор цієї школи невідкладно повідомляє про це керівника дитячого садка. Обов’язкова дошкільна освіта дитини в дитячому садку БЕЗКОШТОВНА до початку обов’язкового відвідування школи (§ 123 ч. 2 Закону про освіту), витрати, пов’язані з індивідуальним навчанням дитини, покриваються за рахунок законного представника дитини.
 6. У разі, якщо кількість заяв про зарахування дітей до дошкільної освіти перевищує кількість вільних місць у дитячому садку, завідувач дитячого садка здійснює зарахування дітей до дошкільної освіти за встановленими критеріями.
 • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce)
 • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti
 • Vyberte MŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané MŠ
 • V případě, že nevyužijete bezkontaktního předání žádosti a vybraná MŠ nabízí rezervační systém, můžete si zarezervovat čas zápisu na Vámi vybraný čas v den zápisu. Pokud Vám nebude vyhovovat ani jeden z nabízených termínů, kontaktujte prosím Vámi vybranou školu telefonicky.
 • V případě nevyužití bezkontaktního způsobu rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
 • V případě, že využijete bezkontaktního předání žádostí, prosíme, vyberte v rezervaci možnost „Nemám zájem o rezervaci času zápisu“.
 • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou MŠ (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané ZŠ (Reg. č.).
 • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti, bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do jiné MŠ musíte výběr MŠ a „registraci“ (předání profilu) do MŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá MŠ má jiné registrační číslo žádosti!
 • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ!
 • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního nebo bezkontaktního předání podepsané žádosti v příslušné MŠ nebude přijímací řízení zahájeno!
 • Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu ve vyplněné e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej emailový klient zařadil mezi spam.

Školské obvody spádových MŠ na území města Vsetín jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 1/2017 z 06. března 2017.

Шкільні округи підбірних дитячих садків на території м. Всетин визначаються загальнообов’язковою постановою м. Всетин від 06.03.2017 р. № 1/2017.

Školské obvody jednotlivých mateřských škol se stanovují takto:

Шкільні округи індивідуальних дитячих садків визначаються так:  

MŠ Vsetín, Benátky 1175
ulice | вул: Benátky (od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry), Družstevní, Konečná, Korejská, Na Hrázi, Pod Žamboškou (od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry), Poschla č. p. 2082 (1. + 2. nadzemní podlaží, tj. přízemí + 1. patro), Potůčky, Sadová, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách.

MŠ Vsetín, Jasenka 757, p. o.
ulice | вул: Dolní Jasenka, Horní Jasenka, Pod Babykou, Zahrádky.

MŠ Kobzáňova 1537
Na základě dohody města Vsetín a obce Malá Bystřice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy se stanovuje část společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín Kobzáňova 1537, následovně:

На підставі договору м. Vsetín та муніципалітету Malá Bystřice про створення об’єднаного шкільного округу дитячого садка, частини об’єднаного шкільного округу дитячого садка, діяльність якого здійснює дитячий садок Vsetín, Kobzáňova 1537, визначається таким чином:

ulice | вул: 4. května, Benátky (od ulice Krátká po ulici Záviše Kalandry), Bobrky, Dolní náměstí, Duhová, Havlíčkova, Hlásenka, Hrbová, Jasenecká, Kobzáňova, Krátká, Lázky, Mládí, Mostecká, Na Dolansku, Na Lapači, Na Plavisku, Na Příkopě, Na Rovině, Na Rybníkách, Na Výsluní, Na Výšině, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Ohýřov, Pod Zakopaniců, Pod Žambožkou (od ulice Štěpánská po ulici Záviše Kalandry), Příčná, Rodinná, Semetín, Smetanova (od kruhového objezdu u SBD po řeku Bečvu), Svárov s výjimkou č. p. 1080, Štěpánská s výjimkou č.p. 1886, 1887, 1888, 1821, 1822, 1823, Turkmenská, U Křivačkárny, U Splavu, U Trati, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Záviše Kalandry, Žerotínova.

MŠ Luh I 1832
ulice | вул: Bratří Hlaviců č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Jasenice, Jasenická, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Plotky, Pod Strání, Smetanova (od řeky Bečvy po křižovatku u Růžičků), Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.

MŠ Na Kopečku 13, p. o.
ulice | вул: Hluboká cesta, Horní náměstí, Jabloňová, Jiráskova č. p. 409, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Nad Zámkem, Palackého, Pod Vršky, Podsedky, Příkrá, Radniční, Strmá, Svárov č. p. 1080, Trnková, Za Zámkem.

MŠ Ohrada 1879, p. o.
ulice | вул: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Nad Školou, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti.

MŠ Rokytnice 425
ulice | вул: Amerika, Janišov, Machalův dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Okružní, Pod Bečevnou, Poschla č.p. 2083, Rokytnice, Srní, Štěpánská č.p. 1886, 1887, 1888.

MŠ Sychrov 96
ulice | вул: Bratří Hlaviců s výjimkou č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Jiráskova č. p. 1126, Pod Pecníkem, Sychrov.

MŠ Trávníky 1218
ulice | вул: Dělnická, Družby, Dukelská, Jiráskova s výjimkou č.p. 409 a 1126, Josefa Sousedíka, Matouše Václavka, Poschla č.p. 2082 (3. nadzenmí podlaží, tj. 2. patro), Školní, Štěpánská č.p. 1821, 1822, 1823, Zelená.

 PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 15. 7. 2022 od 8:00-12:00, 13:00-16:00

 • Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání
   1. předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy,
   2. vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

ПРИЙМАННЯ ЗАПОВНЕНИХ ЗАЯВ – 15. 7. 2022 р. з 8: 00-12:00, 13: 00-16:00

 • Заявка може бути доставлена ​​наступними способами:
 1. до шкільної скриньки даних (кожна школа має власну скриньку даних),
 2. електронна пошта з визнаним електронним підписом (не можна просто надіслати простий електронний лист!),
 3. поштою,
 4. особисте подання,
  1. передача в школі: у разі особистої заяви законного опікуна дитини школа організує прийом заяв таким чином, щоб не було більшої концентрації та переміщення людей на території школи,
  2. кинувши в класичну поштову скриньку, яка знаходиться десь надворі біля входу до школи.

ROZHODOVÁNÍ

 • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelé jednotlivých MŠ rozhodnou podle kritérií MŠ při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání o přijetí či nepřijetí dítěte.
 • Postup MŠ při přijímání je jednotný pro všechny MŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
 • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 • Поданням законним представником заповненої заяви про вступ до відповідної дитячого садка розпочинається процедура вступу, тобто адміністративна процедура у справі поданої заяви – прийняття рішення.
 • При прийомі дітей до на дошкільну освіту директори окремих ДНЗ вирішують питання про зарахування чи недопуск дитини за критеріями дитячого садка.
 • Порядок прийому в дитячий садок є єдиним для всіх дитячих шкіл і зазначено у заяві про зарахування. Цей етап може тривати до 30 днів з моменту подання заявки.
 • Протягом періоду від подання заяви до винесення рішення про прийняття/неприйняття законні представники мають можливість ознайомитися з матеріалами справи. Термін встановлюється директором школи при зарахуванні.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá MŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí,
  a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Після прийняття рішення результати процедури прийому будуть опубліковані.
 • Кожна дитячий садок оприлюднить відповідно до Закону про освіту перелік реєстраційних номерів абітурієнтів (дітей), які прийняті на підставі поданої заяви про зарахування у загальнодоступному місці дитячого садка та на сайті школи.
 • Абітурієнти (діти), чиї реєстраційні номери, присвоєні відповідною садком, не будуть в опублікованому списку, до цієї дитячого садка не приймаються, і законним представникам буде вручено судове рішення про недопуск.

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou e-mailovou adresu. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím e-mailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu.

УВАГА: Для правильної роботи сайту та реєстрації необхідно ввімкнути javascript та ввімкнути файли cookie. Якщо ви не отримуєте підтвердження реєстрації під час створення облікового запису користувача, можливо, ви ввели неправильну адресу електронної пошти. Щоб завершити реєстрацію, потрібно натиснути на посилання в електронному листі з підтвердженням. Вам потрібно зробити це лише один раз! Щоб увійти в систему знову, натисніть меню Вхід у верхній частині меню.